Съобщение

0 коментара
     Във връзка с постъпили само две оферти по обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – “Пазарни консултации” с предмет “Изработване /ушиване/ на мъжка /велинградска/ носия” срокът за събиране на индикативни оферти се УДЪЛЖАВА с 3 /три/ дни. Краен срок за получаване на офертите: 26.07.2018г., 17.00ч.

 ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“   Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от СВОМРна МИГ Белово, Септември, Велинград и чл.44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „Изработване /ушиване/ на мъжка родопска /велинградска/ носия“

Оферта за носии