ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

0 коментара
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Читалищното настоятелство на Народно читалище „В.Левски-1904”-Велинград, на основание чл.15 /1/ от ЗНЧ,

СВИКВА:

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА   11.05.2021Г./ВТОРНИК/,   ОТ 17.00Ч  В ЗАЛА №1

                при следния дневен ред:

  1. Годишен доклад за дейността /ГДД/ на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград за 2020 г.

                                                Докл. Председателя

  1. Годишен финансов отчет /ГФО/ на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград за 2020г.

                                                      Докл.Председателя на ПК

  1. Приемане бюджет на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград за 2021г

                                                Докл.Председателя на ПК

     При липса на кворум, отчетното събрание ще се проведе с 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

     НЧ”В.Левски-1904”-Велинград уведомява всички свои читалищни членове, че събранието  ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за сигурност.

     В читалищната сграда се влиза с предпазна маска.