ПОКАНА

0 коментара
ПОКАНА

На основание чл.15, ал.1 от ЗНЧ,Устава на Народно читалище “В. Левски-1904”  и решение на ЧН с Протокол № 22/25.02.2022г.,

Читалищното настоятелство свиква:

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 08.06.2022г. /СРЯДА/, ОТ 18.00ч В ЗАЛА №1 НА НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1904” – ВЕЛИНГРАД

 ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Годишен доклад за дейността /ГДД/ на НЧ „В. Левски-1904” – Велинград за 2021г.
  2. Годишен финансов отчет /ГФО/ на НЧ „В. Левски-1904” – Велинград за 2021г.
  3. Приемане бюджет на НЧ „В. Левски-1904” – Велинград за 2022г.
  4. Приемане отчет за дейността на читалището за периода 2019-2021г.
  5. Приемане финансов отчет на читалището за периода 2019-2021г.
  6. Избор на Председател, Читалищно настоятелство и Проверителна комисия
  7. Разни

Забележка: При липса на кворум, събранието ще се отложи с 1 час, след което ще се смята за законно, ако на него присъстват не по-малко от 1/3 от членовете / чл.15, ал.1 от ЗНЧ/