Във връзка с подготовка на проектно предложение „Честваме 130 години от основаването на НЧ „Отец Паисий – 1893”. Нашите корени са нашите крила!“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет “Предпечат, печат и доставка на винил и информационна табела“, в съответствие със следната минимална техническа спецификация:

1. Предпечатна подготовка, изпълнение и доставка на 5 броя винили – пълноцветен печат, всеки от които с размери: 114 см x 195 см плюс монтиране на капси.
2. 1 бр информационна табела с размери 60 см x 40 см

Съдържанието на текстовата част трябва да бъде съгласно насоките и изискванията на ПРСР 2014-2020г. и МИГ “Белово, Септември, Велинград”.

I. Срок за получаване на оферта: до 18.11.2022 г. 17:00 часа.

II. Вашата оферта трябва да бъде представена в оригинал и задължително да съдържа:

  1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
  2. Дата на издаване на офертата;
  3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
  4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
  5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
  6. В случай, че оферентът е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя. Ако оферентът е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство.
  7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията, се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.

III. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде доставена лично или изпратена с обратна разписка на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ – 31, или на електронна поща opaisii_vg@abv.bg, в случай че офертата е подписана с електронен подпис. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на Читалището, а не датата на изпращане на документите по пощенско клеймо.

IV. Настоящата „обява за събиране на оферти“ със съответните приложения е публикувана в „Профил на купувача“ на НЧ „Отец Паисий – 1893“ в ЦАИС.