Във връзка с подготовка на проектно предложение „Честваме 130 години от основаването на НЧ „Отец Паисий – 1893”. Нашите корени са нашите крила!“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет “Предпечатна подготовка, изпълнение и доставка на книжно тяло – юбилейно издание, в съответствие със следната минимална техническа спецификация:

1. Предпечатна подготовка, изпълнение и доставка на книжно тяло със следните характеристики:

формат – 165 х 235

страници – 190 стр.

цветност – 1+1 черно

хартия – 80 гр. офсет цветна

корица – твърда

едностранно цветна и ламинат

скрепване – термо лепене по дългата страна

тираж – минимум 300 бр.

I. Срок за получаване на оферта: до 18.11.2022 г. 17:00 часа.

II. Прогнозна стойност: 3400 лв. /три хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

III. Вашата оферта трябва да бъде представена в оригинал и задължително да съдържа:

  1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
  2. Дата на издаване на офертата;
  3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
  4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
  5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
  6. В случай, че оферентът е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя. Ако оферентът е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство.
  7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията, се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.

IV. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде доставена лично или изпратена с обратна разписка на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ – 31, или на електронна поща opaisii_vg@abv.bg, в случай че офертата е подписана с електронен подпис. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на Читалището, а не датата на изпращане на документите по пощенско клеймо.

V. Настоящата „обява за събиране на оферти“ със съответните приложения е публикувана в „Профил на купувача“ на НЧ „Отец Паисий – 1893“ в ЦАИС.