На основание на заповед Д -01-277 от 26.05.2020 г. на Министерството на здравеопазването НЧ „Отец Паисий – 1893” възстановява дейността на школите и формациите към читалището от 01.06.2020 г. Заниманията ще се провеждат при стриктно спазване на санитарно – хигиенните изисквания за ограничаване разпространението на заразата от корона вирус, по-конкретно:

  1. Ограничава се достъпът на родителите до помещенията, в които се водят заниманията с деца;
  2. В помещенията се влиза само с предпазна маска;
  3. Пред входовете са поставени изтривалки с дезинфектант, в които е задължително самодейците, децата и техните преподаватели да почистват обувките си;
  4. Осигурени са дезинфектанти за ръце, чието използване е задължително преди започване на заниманията;
  5. При занимания на закрито групите не може да са по-големи от 20 човека, като за всеки един от участващите трябва да има 4 кв.м. площ;
  6. Влизането и излизането от сградата на читалището са организирани по начин, непозволяващ пресичане на потоците на движение;
  7. Родителите на децата от школите към читалището попълват декларации за информирано съгласие;

ЗАБЕЛЕЖКА: Същите правила важат и за наемателите, които ползват помещения в читалищните сгради.