Изминаха 126 години, откакто библиотеката при Народно читалище “Отец Паисий”, град Велинград, от един “прашен шкаф с книги”, скитащи от кафене на кафене в тогавашното село Лъджане, израсна в иновативна библиотека през 2019 г.
Библиотечният фонд към 30.12.2019 г. е 53557 библиотечни единици, от тях 50510 са книги, а останалите 3047 са книжни носители на информация. През 2019г. са постъпили 500 документа, като 331 са от дарения, 68 –собствени източници и 101 бр.–от участие в проект. Отчислени са 178 библиотечни документа.
Фондът на библиотеката е разкрит чрез азбучен, систематичен, заглавен и електронен каталог.
В библиотеката съществува краеведска картотека и обoсобен фонд, има също картотека по отрасли на знанието и картотека по литературното знание от периодични издания и книги.
Обслужването на читатели става диференцирано, в три отдела: отдел “Възрастни” , “Детски” , отдел “Изкуство” и компютърна зала. Читателите през 2019 са 489, като 232 са до четиринадесетгодишна възраст. Посещенията в заемната за дома и читалнята са 4741. Раздадени са 5787 библиотечни документа.
От 2004г. започна автоматизиране на процесите в библиотеката с библиотечен софтуер РС-ТМ. От 2019г. читалището закупи “модул читатели” и се постави начало на автоматичното  обслужване.
Изградената компютърна зала разполага с 10 компютърни конфигурации, предназначени за читатели, и 4 броя– за персонала.
Забележити дати и годишнини бяха подреждани в кътове и витрини. Съвместно с литературния клуб библиотеката организира среща с
Кирил Апостолов – писател/журналист. С учениците от 5-ти клас, от село Абланица, се проведе тематично колективно четене на детската книжка “Български народни приказки”.
Изказваме искрени благодарности на всички ценители на книгата. Чрез даренията си те обогатиха фонда на библиотеката и дадоха възможност качествените  заглавия да достигнат до повече читатели.
През изминалата година кандидатствахме по проект към Министерството на културата: ” Библиотеките– съвременни центрове за четене и информираност”. Той бе спечелен и благодарение на него се закупиха 101 книги на стойност 969 лева.
Библиотеката при Народно читалище ” Отец Паисий” съществува повече от столетие и е преминала през не малко перипетии. Пътят й не е бил лек. Прогресът й се дължи на постоянството, любовта към книгата и не на последно място –професионалистите, които са работили и работят тук. Тя изгражда свой собствен облик и бавно, но сигурно върви напред, за да достигне световните стандарти.